Et kann nees Mini-Z gefuer.

Et kann nees Mini-Z gefuer.

D'Buvette ass nees ëmfonktionnéiert ginn...