Et gëtt fleissëg geschafft...

Et gëtt fleissëg geschafft...

Och am Fahrerlager deet sech eppes, do geet et och virun...