Course vun dësem Weekend ofgesoot ! Course annulé !

Course vun dësem Weekend ofgesoot ! Course annulé !

Schlecht Noriichten fir d'Course vun der FLAMRC vun dësem Weekend:

Leider hunn sech just eng handvoll Piloten ugemellt, sou dass déi Course leider muss ofgesoot ginn. Bei dem Starterfeld kënnen d'Onkeschten leider nët gedeckt ginn :-(

Mauvaises nouvelles concernant la course de ce weekend:

Du au faible nombre d'inscription la fédération annule la dernière manche de ce weekend. On arrivera pas à couvrir les frais... :-(