Arbechten um Circuit...

Arbechten um Circuit...

D'Aarbechten um Circuit sinn elo gréisstendeels oofgeschloss. De Wues ass, begéngt duerch de Reen vun de läschten Deeg, och gudd gewues.

D'Piste ass also elo prinzipiell op. Mee et sinn awer nach Aarbechten déi mussen gemach ginn, sou dass mir net garantéieren kënnen dass zu all Zäit gefuer ka ginn!
Am beschten also iwer Facebook oder per Mail (lmcc@pt.lu) noforen op keng Aarbechten geplangt sinn...

Réischt wann déi nei Anzeig hänkt, de Wues duerchgängeg ukomm ass an ons nei Kameraen installéiert sinn, ass d'Piste nees duerchgängeg zu deenen bekannten Zäiten accesibel.

***

Die Arbeiten an der Strecke sind jetzt größtenteils abgeschlossen. Der Rasen ist, bedingt durch den Regen der letzten Tage, auch gut gewachsen.

Die Strecke ist also prinzipiell wieder geöffnet. Da wir aber noch verschiedene Arbeiten abschließen müssen, können wir nicht garantieren dass die Bahn durchgängig nutzbar ist.
Am besten also per
Facebook oder Mail (lmcc@pt.lu) vorher nachfragen ob keine Arbeiten geplant sind...

Erst wenn die neue Anzeige angebracht ist, der Rasen durchgängig gewachsen ist und unseren neuen Kameras installiert sind, wird die Rennstrecke wieder durchgängig zu den bekannten Zeiten verfügbar sein.

***

Les travaux sur le circuit sont terminés pour la plus grande part. Le gazon a, du à la pluie des derniers jours, bien poussé.

En principe le circuit est de nouveau ouvert. Puisqu'il y a quand même encore des travaux à terminer, on ne pourra pas garantir que la piste sera accessible sans exception.
Au mieux demander auparavant par
Facebook ou courriel (lmcc@pt.lu) s'il n'y pas de travaux planifiés...

Après seulement que le nouveau affichage sera installé, le gazon a poussé uniformément et nos nouvelles caméras seront installées, le circuit sera de nouveau disponible en continu aux horaires connus.