An et geet weider...

An et geet weider...

Déi nächst Saach, déi oofgeschloss ass...
D'Extensioun vum Fahrerlager ass elo och iwwerdacht.
***
Und wieder etwas fertig...
Die Vergrösserung des Fahrerlagers ist nun auch überdacht.
***
Encore quelque chose de terminé...
L'extension du paddock est maintenant aussi couvert.