Am Fahrerlager deet sech eppes...

Am Fahrerlager deet sech eppes...

Klengen Virgeschmaach op dat "neit" Fahrerlager... ;-) 

Kleiner Vorgeschmack auf das "neue" Fahrerlager... ;-) 

Petit avant-goût du "nouveau" paddock... ;-)