18.9.2021: Hierschtbootz / Travaux d'entretien / Arbeitseinsatz
Hecken schneiden

18.9.2021: Hierschtbootz / Travaux d'entretien / Arbeitseinsatz

Fir den Site virum Wanter fitt ze machen hu mir fir den 18. September en Arbechts-Asaz geplangt!

Wat alles ze machen ass:

-Hecken schneiden
-Onkraut rappen
-mam Kärcher botzen (Boxegaass, Panneau'en, Terasse,asw
-allgemeng raumen, botzen, entrümpelen
-Anzeigtafel flécken...

Mir géifen ons also freen wann dir ons allguerten eng Hand mat upaken kënnt.

Den Site ass esou grouss fir dass mir genuch Oofstand halen kënnen. Bréngt trotzdeem äer Masken mat, fir den Fall wou...

Wat mir zu méi sinn, wat mir besser virun kommen an alles nees am neien Glanz erstrahlen kann...


*****

Pour préparer le site avant l'hiver on a planifié des trauvaux d'entretien pour le 18.9.

Travaux à réaliser:

-tailler les haies
-désherbage
-nettoyer au Kärcher ( Pits, panneaux, terasse, etc. )
-ranger, nettoyer, déblayer en général
-réparer le tableau d'affichage
-...

Toute aide est par ailleurs la bienvenue.

Le site est assez grand pour pouvoir garder les distances. Néanmoins veuillez vous munir de masques, au cas où..