17.-18.9.2022: Hierschtbootz / Travaux d'entretien / Arbeitseinsatz
Hecken schneiden

17.-18.9.2022: Hierschtbootz / Travaux d'entretien / Arbeitseinsatz

Fir den Site fir den ETS (an virum Wanter) fitt ze machen hu mir fir den 17.-18.2022 September en Arbechts-Asaz geplangt!

Wat alles ze machen ass:

-Hecken schneiden
-Onkraut rappen
-allgemeng raumen, botzen,..
-Banden ënnert den Panneauen flécken...
-...

Mir géifen ons also freen wann dir ons allguerten eng Hand mat upaken kënnt.

Wat mir zu méi sinn, wat mir besser virun kommen an alles fir den ETS prêt gëtt...


*****

Pour préparer le site pour l'ETS ( et avant l'hiver) on a planifié des trauvaux d'entretien pour le 17.-18.9.2022

Travaux à réaliser:

-tailler les haies
-désherbage
-ranger, nettoyer, déblayer en général
-réparer les bandes en-dessous des panneaux
-...

Toute aide est par ailleurs la bienvenue.