Eppes fir de Wanter

Wann d'Wïeder bis esou schlecht gëtt dass een net méi dobaussen fueren kann, dann geet bei ons d'Mini-Z Saison un... ;-) 

Mir fueren also de Wanter iwwer op onser Mini-Z Piste an der "ëmgebauter" Buvette, eng gutt Geleegenheet fir d'Reflexer nët aschlofen ze loossen. 
Och déi Piste ass mat engem Comptage (Robitronic Lap Counter) ausgestatt, mat dem entspriechenden Transponder hu dir also och är Ronnenzäiten am Bléck.

Getraff gëtt sech Donneschdes, meechtens ab 16 Auer, an och mol de Weekend, jee no Nofro.

Avis aux Amateurs.