19.-20.8.2023: Bootzaktioun / Travaux d'entretien / Arbeitseinsatz

Hecken schneiden15 July 2023

Fir den Site nees fir déi läscht Coursen fitt ze machen hu mir fir den Weekend vum 19.-20. August en Arbechts-Asaatz geplangt!

Wat alles ze machen ass:

-Hecken schneiden
-mam Kärcher botzen (Boxegaass, Panneau'en, Terasse,asw
-allgemeng raumen, botzen, entrümpelen
-...

Mir géifen ons also freen wann dir ons allguerten eng Hand mat upaken kënnt.

Wat mir zu méi sinn, wat mir besser virun kommen an alles nees am neien Glanz erstrahlen kann...

*****

Pour que le site soit de nouveau prêt pour cette saison on a planifié des trauvaux d'entretien pour le weekend du 19.-20. août.

Travaux à réaliser:

-tailler les haies
-nettoyer au Kärcher ( Pits, panneaux, terasse, etc. )
-ranger, nettoyer, déblayer en général
-...

Toute aide est par ailleurs la bienvenue.